3e Kwartaalrapportage 2018

Door de raad is in juni 2017 het raadsvoorstel doorontwikkeling P en C-cyclus vastgesteld.

In dit voorstel worden uitgangspunten beschreven die de basis leveren voor een hernieuwde inrichting van de P&C-cyclus 2018 e.v. De integrale verantwoording van het college gedurende het jaar vindt plaats via vier Kwartaalrapportages. De planning van de kwartaalrapportages is in het voorjaar 2018 met de raad (auditcommissie) besproken inclusief de termijn waarin de bespreking plaatsvindt. Op 11 juli is de 2e kwartaalrapportage 2018 door de raad vastgesteld. Vergeleken met de 2e kwartaalrapportage is aan deze rapportage een standenregister toegevoegd, waarin de raad kan zien op basis van welke eerdere besluiten en voor welke bedragen de begroting van de diverse programma’s  is gewijzigd. We kunnen de rapportage dan ook zien al een groeimodel.

In de kwartaalrapportages wordt gerapporteerd over:

  • de prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestaties. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd wordt vermeld voor welk deel wel.
  • de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten.
  • de financiële wijzigingen in de programma’s.  

In de 3e kwartaalrapportage 2018 wordt een prognose gegeven voor het resultaat in de rekening 2018. Op basis hiervan wordt de begroting bijgesteld. De 3e kwartaalrapportage is de laatste rapportage in 2018, waarbij via een P en C document de begroting kan worden gewijzigd. Dit betekent dat de afwijkingen die er straks nog zijn van de werkelijke uitgaven/inkomsten vergeleken met de begroting dan in de rekening 2018 moeten worden verantwoord. De volgende kwartaalrapportage over 2018 (de 4e) komt in februari 2019.