3e Kwartaalrapportage 2018

De resultaatbestemming betreft de mutaties in de reserves. Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de programmabladen.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2018

2019

2020

2021

2022

Stortingen

Leefomgeving

MJOP Keizerstraat (Groene Wal)

Reserve overlopende uitgaven

90

Leefomgeving

MJOP Centuurbaan

Reserve overlopende uitgaven

105

Leefomgeving

MJOP Stromakrt

Reserve overlopende uitgaven

100

Leefomgeving

MJOP Oranjekwartier

Reserve overlopende uitgaven

180

Ruimtelijke Ontwikkeling

Groot onderhoud woonwagens

Reserve overlopende uitgaven

140

Herstructurering en vastgoed

Toerekening Programmamangement

Generieke weerstandsreserve

113

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom

Reserve Nieuwkomers

19

Meedoen

Verhoogde asielinstroom, afrekening 2017, partieel effect

Reserve Nieuwkomers

34

Meedoen

Wijkaanpak

Reserve Wijkaanpak

109

Bedrijfsvoering

Roadmap I-werkorganisatie

Reserve DOWR-I kapitaallasten

174

51

Algemene dekkingsmiddelen

Verliesvoorziening Grondexploitatie

Specifiek weerstandvermogen

584

Algemene dekkingsmiddelen

Skaeve Huse (Japanse Duizendknkoop)

Reserve overlopende uitgaven

-150

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Generieke weerstandsreserve

10

Algemene dekkingsmiddelen

Budgetoverheveling stelpost IU vergunningen toezicht en handhaving

Reserve overlopende uitgaven

33

Algemene dekkingsmiddelen

Budgetoverheveling stelpost Nieuwbouw Bibliotheek

Reserve overlopende uitgaven

216

Algemene dekkingsmiddelen

Budgetoverheveling exploitatiekosten Filmtheater

Reserve overlopende uitgaven

10

Algemene dekkingsmiddelen

Budgetoverheveling Bodemsanering

Reserve overlopende uitgaven

186

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost investeringsplanning

Reserve overlopende uitgaven

444

Diverse programma's

Technische wijzigingen

Diverse reserves

492

32

40

40

53

Saldo Stortingen

2.889

32

40

40

104

Puttingen

Burger en bestuur

Lagere onderzoekskosten Viking

Generieke weerstandsreserve

-36

Leefomgeving

Digitalisering parkeren/ontvlechting CPS

Mobiliteitsreserve parkeren

17

57

57

57

Leefomgeving

Vervanging kaartleesapparatuur in de parkeergarages

Mobiliteitsreserve parkeren

22

22

22

22

Leefomgeving

MJOP Keizerstraat (Groene Wal)

Reserve overlopende uitgaven

90

Leefomgeving

MJOP Ceintuurbaan

Reserve overlopende uitgaven

105

Leefomgeving

Fietssnelweg

Reserve gemeentebrede investeringen

75

Leefomgeving

MJOP Stromarkt

Reserve overlopende uitgaven

100

Leefomgeving

Fiscalisering parkeren

Mobiliteitsreserve parkeren

245

Leefomgeving

MJOP Oranjekwartier

Reserve overlopende uitgaven

180

Leefomgeving

Adviseur parkeren

Mobiliteitsreserve parkeren

55

55

55

55

55

Milieu

Geluidssanering

Reserve ISV 2 Geluid

-37

Milieu

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

Reserve ISV2 Bodem

35

Ruimtelijke Ontwikkeling

Groot onderhoud Woonwagens

Reserve overlopende uitgaven

140

Herstructurering en vastgoed

Shita-terrein en speeltuinlocatie

Reserve OZ

100

Herstructurering en vastgoed

Skaeve Huse (Japanse Duizendknkoop)

Reserve overlopende uitgaven

-150

Herstructurering en vastgoed

Holterwegzone

Generieke weerstandreserve

250

Herstructurering en vastgoed

Park Zandweerd

Generieke weerstandreserve

7

Herstructurering en vastgoed

Hanzeweg

Generieke weerstandreserve

160

Herstructurering en vastgoed

Toerekening programmamanagement

Generieke weerstandreserve

288

Meedoen

Krediet Devinco

Reserve investering buitensport

9

9

9

9

Meedoen

Actieplan Innovatie

Reserve Sociaal Domein

-200

200

Meedoen

Wijkaanpak

Reserve Wijkaanpak

-130

239

Cultuur en Economie

Kosten verfijningsonderzoek verbouwing Burgerweeshuis

Reserve gemeentebrede investeringen

75

Bedrijfsvoering

Roadmap I-werkorgansatie

Reserve DOWR I kapitaallasten

679

515

125

Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat 3e kwartaal

Generieke weerstandsreserve

936

Diverse programma's

Technische wijzigingen

Diverse reserves

-267

18

5

5

5

Saldo Puttingen

1.406

1.654

863

273

148

Saldo

-1.483

1.622

823

233

44