3e Kwartaalrapportage 2018

We kunnen melden dat nagenoeg alle doelstellingen en prestaties worden gehaald en dat de financiële uitkomst in 2018 €0,94 miljoen nadelig is. De autonome ontwikkelingen zijn €0,89 miljoen nadelig en voor nieuw beleid €0,05 miljoen. Het nadeel wordt gedekt uit de generieke weerstandsreserve.

De autonome ontwikkelingen en voorstellen nieuw beleid, die ten gunste of laste van de van de algemene middelen komen, zijn allemaal opgenomen in de tabellen  op de volgende pagina’s. Op de betreffende programmabladen worden deze mutaties nader toegelicht.  
De autonome ontwikkelingen, die worden verrekend met de algemene middelen en doorwerken naar 2019 en verder, zijn opgenomen in de begroting 2019 die in november door de raad wordt behandeld.
De twee voorstellen nieuw beleid komen voort uit het bestuursakkoord. Dit betreft:

  • ondersteuning 5e wethouder
  • onderzoek fietssnelweg Deventer-Zutphen.

Daarnaast zijn op de programmabladen ook mutaties opgenomen die niet ten gunste of laste van de algemene middelen komen.